Zrób zakupy za minimum 349 zł i skorzystaj z darmowej dostawy
Twój koszyk 0 zł
Kategorie
PL / zł

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący
będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy
sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Jest to możliwe tylko
wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany
towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie
może nosić śladów użytkowania.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący
będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy
świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z
wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a. wiadomością e-mail, na adres hempis@hempis.pl
b. w formie pisemnej, na adres HEMPIS Sp. z o.o. ul. Łódzka 30a,b, 97-300 Piotrków Tryb.
Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o
odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia
towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie
odesłane pocztą.
4. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
h. w której przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i. o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy, najmu samochodów,
j. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

k. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest
obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż
14 (czternaście) dni kalendarzowych  na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru

przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów.

Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać
taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z
niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego
samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Adres do zwrotu towaru: HEMPIS Sp. z o.o. ul. Łódzka 30a,b 97-300 Piotrków Tryb.
W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny z 44 646-11-44
wew. 42 lub kontakt mailowy na adres: hempis@hempis.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma
wyczerpujące informacje na temat zwrotu.
Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej
przesyłkę oraz skontaktować się ze sklepem hempis.pl. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej
uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej
"protokołu uszkodzeń".

Opublikowano: